PlayZeek jest to system daj?cy wielk? frajd? graczom gier multiplayer. Platforma szwedzkich twórców cieszy si? ju? du?? popularno?ci? m.in. w Rumunii, Szwecji, czy Norwegii.
Zapewne pami?tacie dawny, szwedzki team, który dzia?a? pod nazw? PlayZeek? By? on w?a?nie powi?zany ze szwedzk? wersj? pewnej areny dla graczy - PlayZeek. Obecnie, przy wspó?pracy szwedzkich kolegów uruchomili?my zupe?nie niezale?n?, polsk? wersj? tej platformy - PlayZeek Polska.
Wed?ug producenta, na stworzenie PlayZeek’a wydano oko?o 1,5 miliona Euro! 40% szwedzkich graczy CS gra tylko na serwerach PlayZeek’a. Developer tej platformy (ESN) obecnie wspó?pracuje m.in. z EA Games, tworz?c chocia?by popularnego ju? Battleloga. G?ównym partnerem szwedzkiej wersji jest za? czo?owy operator komunikacyjny w tym kraju - BredbandsBolaget.
PlayZeek udost?pnia Tobie i Twoim znajomym mo?liwo?? gry na wszystkie mo?liwe sposoby: publiczne serwery, respawn, gungame, retro, fun, gather’y, czy turnieje.
Ka?dy gracz korzystaj?cy z systemu ma dost?p do osobistych statystyk, prowadzony jest ranking graczy oraz wiele innych funkcji, które u?atwiaj? komunikacj? z partnerami do gry.


VOIPlay

Aby zagra? korzystaj?c z PlayZeek, potrzebny b?dzie klient programu VOIPlay (do pobrania bezpo?rednio z PlayZeek), wa?ne konto Steam z aktywowan? gr?, w któr? chcemy zagra? oraz podstawowa wiedza na temat obs?ugi komputera. Z wszystkich us?ug jakie udost?pnia platforma korzystamy z poziomu przegl?darki internetowej. Zalecane jest u?ywanie nowych przegl?darek, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, IE8 i itp.
Klient VOIPlay pracuje jako program do komunikacji g?osowej (alternatywa dla TeamSpeak oraz Ventrilo), jako anti-cheat (dodatkowe funkcje anti-cheaterskie, automatycznie wykonywanie screenów graczy i wy?wietlanie ich na stronie, automatyczne nagrywanie dem) oraz jako system interakcji z przyjació?mi (je?li chcesz zagra? z w?asnej inicjatywy wystarczy mie? otwartego klienta VOIPlay i zaprosi? przyjació? do wspólnej gry – turnieju, czy mixa ).


Bez IP i bez has?a!


Za pomoc? jednego klikni?cia po??czysz si? z serwerem gry. Twoje statystyki b?d? automatycznie zapisywane i pojawi? si? na stronie natychmiast po od??czeniu od serwera gry. Statystyki s? obliczane w oparciu o bardzo rozbudowany algorytm, który dok?adnie odzwierciedla zaanga?owanie w grze.
PlayZeek posiada w?asny system anti-cheat, który jest zainstalowany na wszystkich serwerach dost?pnych na platformie. Istnieje równie? system, który mo?e rozwi?za? wszelkie konflikty pojawiaj?ce si? podczas gry.

Serwery PlayZeek


Stale s? dodawane nowe serwery, aby móc oferowa? nieograniczon? ich liczb? dla wszystkich tych, którzy chc? skorzysta? z najbardziej wszechstronnego systemu m.in. dla ?wiata Counter-Strike’a.
Na chwil? obecn? poni?sze gry s? zintegrowane z PlayZeek:
- Counter-Strike 1.6,
- Counter-Strike Source.


Serwery publiczne


Serwery gier dzia?ajcie na ?amach PlayZeek posiadaj? pewne wyj?tkowe cechy. ??czny skill dru?yny podczas rozgrywek jest stale obliczany i gracze przenoszeni s? po ka?dej rundzie, aby zawsze by? zrównowa?ony sk?ad.
Na niektórych serwerach mo?na gra? tylko wtedy, gdy gracz pasuje do danej kategorii skilla, podczas gdy inne s? zarezerwowane dla amatorów i pocz?tkuj?cych. Ci, którzy u?ywaj? opcji BTB (BuddyTeamBalancing) w VOIPlay b?d? automatycznie w tej samej dru?ynie.


Medale


Wygra?e? po tym jak przeciwnik prowadzi? w 10 rundach i czujesz, ?e zas?ugujesz na medal za to?
Dzi?ki PlayZeek w swoim profilu znajdziesz odznaczenia, które b?d? mogli podziwia? i zazdro?ci? Ci ich znajomi lub rywale. Headshoty, najwi?cej fragów w ci?gu kilku sekund lub pojedynek 1vs4 w rundzie rozstrzygaj?cej mecz – to tylko niektóre z ponad 100 medali jakie mo?na zdoby?.


Statystyki


Masz wra?enie, ?e jeste? ?atwym celem? Teraz dok?adnie zobaczysz jak, dlaczego i kiedy si? tak dzieje. ?led? swoje statystyki w najmniejszych szczegó?ach, porównuj?c je z przyjació?mi lub przegl?daj wszystkie swoje sesje w Match Game Analyzer – rewolucyjny sposób, aby zobaczy? z?e zagrywki, czy ca?? dru?yn? podczas gry.


Gather

Na PlayZeek mo?esz równie? gra? je?li masz w?asn? dru?yn?. Podczas tworzenia gathera wystarczy wybra? map? na której b?dzie odbywa? si? rozgrywka, ilu b?dzie graczy, ile rund b?dzie trwa?a rozgrywka i itp. Tak utworzony gather b?dzie widoczny na stronie od razu (w czasie rzeczywistym) a inni gracze b?d? mogli niezw?ocznie do niego do??czy? – wystarcz? tylko dwa klikni?cia. Gracze zostan? umieszczeni w osobnym kanale g?osowym, który ostatecznie zostanie podzielony na dwa dodatkowe kana?y w celu skutecznej komunikacji w zespole.


System gatherowy jaki oferuje platforma jest najbardziej rozbudowanym i wszechstronnym narz?dziem dost?pnym na rynku. G?ówne zalety to:
- ka?dy gracz mo?e zg?osi? si? sam lub ze znajomymi,
- serwery gier przeznaczone na gathery s? w nieograniczonej ilo?ci – s? uruchamiane na potrzeby rozgrywki i zatrzymywane po jej zako?czeniu,
- ka?dy u?ytkownik mo?e utworzy? gather Premium, nad którym b?dzie mia? pe?n? kontrol?,
- opcja automatycznej akceptacji graczy ( w??czanie / wy??czanie ) daje mo?liwo?? rozegrania meczu jak najszybciej lub kiedy Tobie si? podoba – masz czas na selekcj? graczy i ich przydzielenie do poszczególnych dru?yn,
- masz ca?kowit? kontrol? nad systemem gry ( 2vs2 do 5vs5), zasadami (12/15 maxrounds, blokada/odblokowanie „silent run”), dru?yn? (do momentu rozpocz?cia gatheru masz mo?liwo?? ustawienia dru?yny jak tylko Tobie si? podoba),
- wszyscy uczestnicy danego gatheru automatycznie gromadz? si? na wspólnym kanale VOIPlay. Po sortowaniu dru?yny zostan? przydzielone do dwóch oddzielnych kana?ów.
- system gatherowy, który oferuje PlayZeek jest alternatyw? dla gatherów organizowanych cz?sto na sieci mirc, na których to cz?sto nie mo?na znale?? serwera na rozgrywki, czy przegl?dn?? statystyki gry.


Turnieje

Platforma PlayZeek niezmiennie sta?a si? celem amatorów i zawodowych graczy. Mo?esz tworzy? w?asne turnieje typu 5vs5 , 2vs2 lub zapisa? si? do istniej?cych. Teraz Ty i Twój zespó? maj? szans? pokaza? si? w grze. Dodatkowo b?d? organizowane konkursy tygodnia. Prawie ka?dego dnia mo?na zapisa? si? na turniej 5vs5, 2vs2 ​​bez potrzeby posiadania w?asnych serwerów i adminów – wszystko gwarantuje PlayZeek.


PlayZeek.Pro

Najlepsi gracze zostan? zazwyczaj uhonorowani – zarówno za rekordy jak i zaanga?owanie w grze. B?d? oni w stanie bra? udzia? w gatherach i ekskluzywnych turniejach z nagrodami. Reszta spo?eczno?ci otrzyma status Startplayer. Zatem gracz, aby mie? dost?p do strefy Premium musi posiada? stosowne osi?gni?cia lub po prostu wykupi? abonament Premium.
Abonament Premium daje dodatkowe mo?liwo?ci na ca?ej platformie PlayZeek Polska:
- statystyki,
- gathery,
- turnieje,
- Match Analizer,
- BTB (Buddy Team Balancing),
- medale,
- i itp.


Inne


Dodatkowo do powy?szych funkcjonalno?ci PlayZeek oferuje:
- funkcje spo?eczno?ci, list? znajomych, blogi i fora,
- strony profilowe dla graczy i dru?yn,
- ró?norodne funkcje wyszukiwania,
- konkursy z nagrodami po??czone z ró?nymi trybami gry,
- wiele mo?liwo?ci rozwoju indywidualnego jak i ca?ej dru?yny.


Na bie??co mo?ecie ?ledzi? nasz blog - Blog.PlayZeek.pl Polska oraz koniecznie ?ledz?ie nas na Facebooku!


PlayZeek Polska