Bez odpalania konsoli mo?emy sobie zaklepa? gr? i ?ci?gn?? potem pod adresem

store.sonyentertainmentnetwork.com

Po dokonaniu zakupu w sklepie Sony Entertainment Network Store lub PlayStation Store materia?y zostaj? dodane do listy pobierania w systemie PlayStation 3. Lista pobierania jest uporz?dkowana wed?ug daty, gdzie najnowsze zakupy znajduj? si? na górze listy.
Zakupy mo?esz pobra? i zainstalowa? samodzielnie w systemie PS3. Alternatywnie, mo?na zdalnie pobra? materia?y zwi?zane z gr? ze sklepu Sony Entertainment Network Store, aby by?y gotowe do zainstalowania i u?ycia, gdy nast?pnym razem u?yjesz systemu PS3. Wymaga to w??czenia nast?puj?cych ustawie? w systemie:

 • Automatyczne logowanie do konta u?ytkownika lokalnego jest w??czone
 • Automatyczne logowanie do konta PSN jest w??czone
 • Automatyczna aktualizacja jest w??czona
 • System PS3 jest w trybie czuwania (?wieci czerwony wska?nik zasilania)

Kliknij tutaj, aby dowiedzie? si?, jak skonfigurowa? automatyczne pobieranie.
Aby zdalnie pobiera? materia?y zwi?zane z grami:
Zdalne pobieranie mo?na uruchomi? w sekcji „Your New Content” (Twoje nowe materia?y) na ekranie Purchase Confirmation (Potwierdzenie zakupu) lub na li?cie pobierania w sklepie Sony Entertainment Network Store. Masz mo?liwo?? sprawdzania stanu trwaj?cego zdalnego pobierania materia?ów. W tym celu musisz wybra? swój identyfikator internetowy u góry ekranu i przej?? do pozycji „Download Queue” (Kolejka pobierania).

 1. Na stronie „Thank You” (Dzi?kujemy) lub na stronie listy pobierania (Download List) wybierz opcj? „Download to your PS3” (Pobierz do systemu PS3), która b?dzie widoczna obok tytu?u gry wybranej do pobrania.
 2. Je?li skonfigurowano automatyczn? aktualizacj?, pobieranie materia?ów rozpocznie si? automatycznie. W przypadku, gdy automatyczna aktualizacja nie zosta?a w??czona lub skonfigurowana prawid?owo, pobieranie rozpocznie si?, kiedy nast?pnym razem w??czysz system.
 3. Po zako?czeniu pobierania zawarto?ci przejd? do sekcji (Gry), aby uzyska? dost?p do nowo pobranej gry.


Aby samodzielnie rozpocz?? pobieranie:

 1. W menu XMB™ przejd? do opcji > (PlayStation?Network) > (Wpisz si?) i zaloguj si? do konta Sony Entertainment Network.
 2. Wybierz opcj? (Zarz?dzanie kontem) i naci?nij przycisk
 3. Wybierz opcj? (Zarz?dzanie transakcjami) i naci?nij przycisk
 4. Wybierz opcj?
  [Lista pobierania] i naci?nij przycisk
 5. Wybierz materia?y, które chcesz pobra?, i naci?nij przycisk
 6. Element zostanie pobrany do systemu PS3.
 7. Przejd? do (Gry), aby uruchomi? pobrane materia?y.


* Aby pobranie gry by?o mo?liwe, na dysku systemu PS3 musi by? dwa razy wi?cej wolnego miejsca ni? wynosi rozmiar danej gry. Przyk?adowo do pobrania gry o rozmiarze 14 GB niezb?dne jest posiadanie 28 GB wolnego miejsca na dysku systemu PS3.